PRIVACYVERKLARING

Vitaalcoach Hilversum, gevestigd aan Javalaan 27, 1217 HD Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vitaalcoach Hilversum
Javalaan 27
1217 HD Hilversum
info@vitaalcoachhilversum.nl
06-34033015
www.vitaalcoachhilversum.nl

Marcella van de Pas is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitaalcoach Hilversum

Zij is te bereiken via info@vitaalcoachhilversum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitaalcoach Hilversum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vitaalcoach Hilversum verwerkt in bepaalde leefstijltrajecten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, dit wordt vooraf altijd met jou besproken:

 • Gezondheid
 • Polisnummer, dit is nodig om de factuur te kunnen declareren bij je verzekeraar. Vitaalcoach Hilversum doet zelf niets met het polisnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitaalcoach Hilversum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling in een factuur
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Een plan van aanpak te maken passend bij jouw profiel en jouw doel

Het verzamelen van het polisnummer is een wettelijke verplichting van de zorgverzekeraar.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt met toestemming vooraf en om aan de overeenkomst te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitaalcoach Hilversum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitaalcoach Hilversum) tussen zit. Vitaalcoach Hilversum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Edevop (factureren in Vecozo), Vecozo, Excel (factureren, boekhouding), Facebook (blogs, acties).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitaalcoach Hilversum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor alle categorieën (excl gezondheidsgegevens) geldt een bewaartermijn van 7 jaar voor de belastingdienst. De facturen bevatten de Personalia, NAW en polisnummer, facturen moeten voor de belastingdienst 7 jaar bewaard blijven.

Gezondheidsgegevens worden 5 jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaartermijn voor aansprakelijkheid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitaalcoach Hilversum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitaalcoach Hilversum maakt zelf niet actief gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vitaalcoach Hilversum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven, zoals Facebook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaalcoach Hilversum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitaalcoachhilversum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vitaalcoach Hilversum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitaalcoach Hilversum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze computers zijn beschermd met een wachtwoord, digitale gegevens zijn hierdoor niet voor derden toegankelijk, papieren dossiers liggen in een afgesloten kluis. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vitaalcoachhilversum.nl

Scroll naar top
Ellen Abbringh draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders